แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- ถ้ำเขาพระยาพายเรือ
- พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
- วัดเขาถ้ำตะพาบ
- วัดจันทาราม (ท่าซุง)
- วัดถ้ำเขาวง
- วัดทัพทัน
- วัดผาทั่ง (หลวงพ่อโต)
- วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
- วัดสังกัสรัตนคีรี
- วัดหนองหญ้านาง
- วัดหาดทนง
- วัดอุโปสถาราม
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- เขื่อนทับเสลาหรือเขื่อนระบำ
- สวนพฤกษศาสตร์
- อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- บ้านโคกหม้อ
- ศูนย์การแสดงและสาธิตการทอผ้าพื้นเมือง (กลุ่มทอผ้าไพจิตต์)
- ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง
- ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาบ้านอีมาด-อีทราย
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น