แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด
- หาดผักพุก
- หาดผาเต่า
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- สมหวังบ้านสวน
- ห้วยผึ้งไอดิน รีสอร์ท
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- หมู่บ้านสินค้า OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- พิพิธภัณฑ์ลับแล
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น