แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- คูค่ายพม่า
- เตาเผาแม่น้ำน้อย
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี
- พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์
- เมืองโบราณบ้านคูเมือง
- วัดกระดังงาบุปผาราม
- วัดกลางท่าข้าม
- วัดกุฎีทอง
- วัดจำปาทอง
- วัดโบสถ์
- วัดประโชติการาม
- วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
- วัดพระปรางค์ (ชัณสูตร)
- วัดพระปรางค์มุนี
- วัดพิกุลทอง
- วัดพิกุลทองหรือวัดหลวงพ่อแพ
- วัดโพธิ์เก้าต้น
- วัดม่วง
- วัดสว่างอารมณ์
- วัดสาลโคดม
- วัดสิงห์สุทธาวาส
- วัดหน้าพระธาตุ
- วัดอัมพวัน
- ศาลจังหวัดและศาลากลางสมัยรัชกาลที่ 5
- ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน
- อนุสาวรีย์ปู่ดอก
- อนุสาวรีย์ปู่ทองแก้ว
- อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- ค่ายบางระจันสร้างสรรค์เยาวชน
- ตลาดปากบาง
- สวนชมพู่ ทองสามสี
- สวนรุกขชาติคูเมืองสิงห์บุรี
- สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อ.บางระจัน
- อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ตลาดบ้านแป้ง
- เทวาลัยพระพรหม
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโคบาลบ้านค่าย
- แยกไกรสรราชสีห์
- วัดตึกราชา
- วัดพรหมเทพาวาส
- วัดโพธิ์แก้วนพคุณ
- วัดม่วงชุม
- วัดสุทธาวาส
- วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์
- โฮมสเตย์บ้านท่าข้าม
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น