ว่าง
- ผานางเมิน (อุทยานแห่งชาติภูพาน)
- ผาพญาเต่างอย (อุทยานแห่งชาติภูผายล)
- สระพังทอง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เขตอุทยานแห่งชาติภูผายล
- ลานสาวเอ้
- หนองหาร
- อุทยานแห่งชาติภูผายล (ลานดุสิตา)
- อุทยานแห่งชาติภูผายล (อ่างเก็บน้ำห้วยหวด)
- อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
- อุทยานแห่งชาติภูพาน
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำพระด่านแร้ง (อุทยานแห่งชาติภูผายล)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน
- สะพานหินธรรมชาติหรือทางผีผ่าน (อุทยานแห่งชาติภูพาน)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกเก้าชั้น
- น้ำตกคำน้ำสร้าง (อุทยานแหงชาติภูผายล)
- น้ำตกคำหอม (อุทยานแห่งชาติภูพาน)
- น้ำตกปรีชาสุขสันต์
- น้ำตกผาผึ้ง
- น้ำตกวังหินเงิบ (อุทยานแห่งชาติภูพาน)
- น้ำตกสามหลั่น (อุทยานแห่งชาติภูพาน)
- น้ำตกสาวไห้ (อุทยานแห่งชาติภูพาน)
- น้ำตกห้วยใหญ่ (อุทยานแห่งชาติภูพาน)
- น้ำตกเหวสินธุ์ชัย (อุทยานแห่งชาติภูพาน)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- สหกรณ์เลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- ปราสาทบ้านพันนา (สว่างแดนดิน)
- ปราสาทพระธาตุนารายณ์เจงเวง
- พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
- พระธาตุเชิงชุม
- พระธาตุภูเพ็ก (อุทยานแห่งชาติภูพาน)
- พิพิธภัณฑ์บริขารอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
- พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
- พิพิธภัณฑ์สมัยทวารวดี
- ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ (ผาผักหวาน)
- ภาพรอยสลักผาสามพันปีที่ภูผายล
- วัดถ้ำขาม หรือภูขาม
- วัดถ้ำขาม
- วัดถ้ำเป็ด
- วัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์ (ถ้ำพระทอง)
- วัดถ้ำภูผายล
- วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)
- วัดป่าอุดมพร
- วัดพระธาตุดุม
- วัดพระธาตุศรีมงคล
- สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
- อนุสรณ์สถานถ้ำเสรีไทย (อุทยานแห่งชาติภูพาน)
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- เขื่อนน้ำอูน
- พิพิธภัณฑ์ไทยโส้
- ฟาร์มฮัก
- สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด
- สวนเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี
- สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
- สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
- อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร
- ชาวภูไท บ้านโนนหอม
- ชุมชนบ้านพันนา (สว่างแดนดิน)
- บ้านโบราณของ “องเลื่อน หรือ เตรื่อง โสรินทร์”
- บ้านปั้นหม้อตำบลเชียงเครือ
- วัดถ้ำผาแด่น
- วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย
- ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
- ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
- ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทรายทอง
- อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- ครามสกล - Kramsakon
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น