ว่าง
- อุทยานแห่งชาติภูพาน (น้ำตกวังหินเงิบ)
- อุทยานแห่งชาติภูพาน (ผานางเมิน)
แหล่งนันทนาการ
- สะพานหินธรรมชาติหรือทางผีผ่าน (อุทยานแห่งชาติภูพาน)
แหล่งในอุทยาน
- น้ำตกเก้าชั้น
- น้ำตกคำหอม (อุทยานแห่งชาติภูพาน)
- น้ำตกปรีชาสุขสันต์
- น้ำตกผาผึ้ง
- น้ำตกห้วยใหญ่ (อุทยานแห่งชาติภูพาน)
- ลานสาวเอ้
- สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด
- สระพังทอง
- อุทยานแห่งชาติภูผายล (ถ้ำพระด่านแร้ง)
- อุทยานแห่งชาติภูผายล (ผาพญาเต่างอย)
- อุทยานแห่งชาติภูผายล (ลานดุสิตา)
- อุทยานแหงชาติภูผายล(น้ำตกคำน้ำสร้าง)
- อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
- อุทยานแห่งชาติภูพาน (น้ำตกสามหลั่น)
- อุทยานแห่งชาติภูพาน (น้ำตกสาวไห้)
- อุทยานแห่งชาติภูพาน (น้ำตกเหวสินธุ์ชัย)
- อุทยานแห่งชาติภูพาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
- ชุมชนบ้านพันนา (สว่างแดนดิน)
โบราณสถาน
- ปราสาทบ้านพันนา (สว่างแดนดิน)
- ปราสาทพระธาตุนารายณ์เจงเวง
- พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
- พระธาตุเชิงชุม
- พระธาตุภูเพ็ก (อุทยานแห่งชาติภูพาน)
- พิพิธภัณฑ์บริขารอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
- พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
- พิพิธภัณฑ์สมัยทวารวดี
- ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ (ผาผักหวาน)
- ภาพรอยสลักผาสามพันปีที่ภูผายล
- วัดถ้ำขาม หรือภูขาม
- วัดถ้ำเป็ด
- วัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์(ถ้ำพระทอง)
- วัดถ้ำภูผายล
- วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)
- วัดป่าอุดมพร
- วัดพระธาตุดุม
- วัดพระธาตุศรีมงคล
- สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
- หนองหาร
แหล่งในอุทยาน
- เขตอุทยานแห่งชาติภูผายล
- ถ้ำขาม
- อนุสรณ์สถานถ้ำเสรีไทย (อุทยานแห่งชาติภูพาน)
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น