แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- เทวสถานปรางค์แขก
- บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์)
- ปรางค์นางผมหอม
- พระคลังศุภรัตน์ (หมู่ตึกสิบสองท้องพระคลัง)
- พระที่นั่งไกรสรสีหราช
- พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท
- พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (ตึกพระเจ้าเหา)
- พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (พระที่นั่งสุทธาสวรรคย์)
- พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ)
- พระปรางค์สามยอด
- พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
- พิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว
- เมืองโบราณ ต.ซับจำปา
- เมืองโบราณพรหมทินใต้
- โรงช้างหลวง
- วงเวียนทหารพลร่ม
- วงเวียนเทพสตรีและอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
- วงเวียนสระแก้ว
- วัดกวิศรารามราชวรวิหาร
- วัดเกริ่นกฐิน
- วัดเขาจีนแล
- วัดเขาวงกต
- วัดเขาวงพระจันทร์
- วัดคุ้งท่าเลา
- วัดโคกสำราญ
- วัดเชิงท่า
- วัดตองปู
- วัดธรรมิการาม (วัดถ้ำค้างคาว)
- วัดนครโกษา
- วัดบันไดสามแสน
- วัดพรหมรังษี
- วัดพระบาทน้ำพุ
- วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
- วัดพานิชธรรมิการาม (วัดหนองเต่า)
- วัดยางณรังสี (พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน)
- วัดไลย์
- วัดสันเปาโล
- วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม)
- วัดเสาธงทอง
- ศาลพระกาฬ
- หอพระไตรปิฎก
- แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว
- อนุสาวรีย์จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม
- อบสมุนไพรวัดชีป่าสิตาราม
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
- ทุ่งทานตะวัน ต.โคกตูม
- ทุ่งทานตะวัน ต.ช่องสาริกา
- ทุ่งทานตะวัน ต.ดีลัง
- ทุ่งทานตะวัน ต.หนองม่วง
- บ้านดินมดแดง
- วัลลภาฟาร์ม
- ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์อำเภอโคกเจริญ (ศูนย์ผ้าไทยทอ)
- ศูนย์อนุรักษ์ผึ้งพัฒนานิคม
- สวนสัตว์ลพบุรี
- อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
- ชุมชนบ้านท่ากระยาง (หล่อโลหะทองเหลือง)
- บ้านท่าดินดำ
- วัดเขาสมโภชน์
- วัดนิโครธ
- วัดป่าธรรมโสภณ
- วัดป่าศรีมหาโพธิ์วิปัสสนา
- วัดมณีชลขัณฑ์
- วัดสิงหล
- ศูนย์วัฒนธรรมไทยเบิ้ง
- ศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสันต์
- หมู่บ้านแกะสลักหินทราย
- หมู่บ้านดินสอพอง
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น