แหล่งทางน้ำ
- เกาะสะเก็ด
แหล่งนันทนาการ
- ลานหินขาว
แหล่งในอุทยาน
- เกาะทะลุ
- เกาะเสม็ด
- น้ำตกเขาชะเมาหรือน้ำตกคลองน้ำใส (อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง)
- น้ำตกคลองปลาก้าง (อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง)
- น้ำตกคลองหินเพลิง (อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง)
- ผาสวรรค์ ( อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง )
- หาดทรายแก้ว
- หาดแม่รำพึง
- อ่าวช่อ(เกาะเสม็ด)
- อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)
- อ่าวเทียน (เกาะเสม็ด)
- อ่าวไผ่(เกาะเสม็ด)
- อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)
- อ่าววงเดือน เกาะเสม็ด
- อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
- อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด
อื่นๆ
- เกาะมันกลาง
- เกาะมันนอก
- ทุ่งโปร่งทอง
- สวนสน
- หาดน้ำริน
- หาดพยูน
- หาดพลา
- หาดสนกระซิบ
- หาดแสงจันทร์-สุชาดา
- หาดแหลมเจริญ
- หาดแหลมสน
- แหลมแม่พิมพ์
ศิลปกรรม
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขากระโดน
แหล่งนันทนาการ
- กระชังปลาริมเขื่อน
- ตลาดน้ำเกาะกลอย
- ตลาดบ้านเพ
- ศาลเจ้าพ่อโต๊ะกง ปากคลองแกลง
- สวนกำนันพงษ์
- สวนบ้านเรา
- สวนประสมทรัพย์
- สวนปาหนัน
- สวนผู้ใหญ่สมควร
- สวนพฤกษชาติโสภา
- สวนไพบูลย์
- สวนมังคุดไทย (คุณปัญญา)
- สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น
- สวนรุกขชาติเพ
- สวนละไม
- สวนวังแก้ว
- สวนศรีเมือง
- สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
- สวนสุภัทราแลนด์
แหล่งเรียนรู้
- โรงงานโลตัสคริสตัล
- สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง
- สวนหอมมีสุข
- หอชมวิวป่าชายเลน
อื่นๆ
- พระเเม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์
- เส้นทางจักรยานท่องเที่ยวตะพง
- หอพุทธอังคีรส
- อ่างเก็บน้ำดอกกราย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- จุดชมวิวเขายายดา
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น