ว่าง
- ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
- เบตงเมืองในหมอก
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระราชินีฯ บ้านจาเราะบูโงะ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- บ้านโบราณ
- พระพุทธไสยาสน์วัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ)
- พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ
- มัสยิดกลางจังหวัดยะลา
- เมืองโบราณบ้านโต
- วัดพุทธาธิวาส
- วัดเมืองยะลา
- ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลา
- อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์
- อุโมงค์ปิยะมิตร
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- เขื่อนบางลาง
- ด่านพรมแดนเบตง
- ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก (สนามกีฬากลางเมืองเบตง)
- สวนขวัญเมือง
- สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง
- สวนสาธารณะเบตง
- สวนสาธารณะสนามช้างเผือก (สนามโรงพิธีช้างเผือก)
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ศูนย์วัฒนธรรมสายใยชุมชนบ้านวังพระยา
- หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น