แหล่งในอุทยาน
- กุดกะเหลิบ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- อ่างกกกุง
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น