ว่าง
- กุดกะเหลิบ
- วังมัจฉา (วัดบ้านกว้าง)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- อ่างกกกุง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- ซากเมืองโบราณดงเมืองเตย
- บ้านซ่งแย้ หรือ วัดอัครเทวดามิคาแอล
- พระธาตุก่องข้าวน้อย
- พระธาตุกู่จาน
- พระธาตุกู่บ้านงิ้ว
- พระธาตุยโสธร หรือพระธาตุอานนท์
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน บ้านทุ่งแต้
- ภูทางเกวียน
- วัดป่าภูถ้ำพระ
- วัดพระพุทธบาทยโสธร
- วัดภูสูง
- วัดมหาธาตุ
- วัดล้านขวด
- วัดสิงห์ท่า
- หอไตรประวัติศาสตร์ (วัดสระไตรนุรักษ์)
- แหล่งโบราณคดีบ้านกู่จาน
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- สวนสาธารณะบุ่งน้อย บุ่งใหญ่และอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา
- สวนสาธารณะพญาแถน
- อ่างเก็บน้ำห้วยพันหม
- อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน
- อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ชุมชนเก่าบ้านสิงห์ท่า
- วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ
- วัดบ้านโพนงอย
- วัดป่าพุทธสถานภูหินปูน
- วัดศรีธรรมมาราม
- วัดศรีธาตุบ้านสิงห์
- หมู่บ้านทำหมอนขวานผ้าขิดบ้านศรีฐาน
- หมู่บ้านนาสะไมย
- หมู่บ้านหัตถกรรม (จักสานไม้ไผ่)
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- บ้านดิน
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น