ว่าง
- วนอุทยานชีหลง
- สะดืออีสาน (บึงกุย)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน
- วนอุทยานโกสัมพี
แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง
- แก่งตาด (วนอุทยานโกสัมพี)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด
- หาดวังโก
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน
- แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หินร่อง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- กู่น้อย
- โบราณสถานกู่บัวมาศ
- โบราณสถานบ้านเมืองเสือ
- พระบรมธาตุนาดูน
- พระพุทธรูปมิ่งเมือง
- พระพุทธรูปยืนมงคล
- พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี
- พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย
- วัดขวัญเมืองระบือธรรม
- วัดโพธิ์ศรี
- ศาลานางขาว
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- บึงบอน
- พัทยานาเชือก (หาดห้วยห้อ)
- สวนสาธารณะเกาะลอยศรีหนองจิก
- อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน
- อ่างเก็บน้ำหนองบัว
- อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- กู่มหาธาตุ (ปรางค์กู่บ้านเขวา)
- กู่สันตรัตน์
- โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้
- บ้านแพง (เสื่อกกบ้านแพง)
- บ้านหม้อ
- พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน
- วัดกลางกุดรัง
- วัดป่ากุงโพธิสาร
- สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- หมู่บ้านหัตถกรรมหนองเขื่อนช้าง
- โฮมสเตย์บ้านดงใหญ่
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- แหล่งโบราณคดีวัดโนนภาษี
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น