แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ตลาดโสกหินขาว
- สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- พระธาตุพนมจำลอง
- พระธาตุยาคู
- พระบรมธาตุเจดีย์วัดป่ารังสีปาลีวัน
- พระพุทธสถานภูปอ
- พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์
- พิพิธภัณฑ์สิรินธร (ไดโนเสาร์)
- ภูกุ้มข้าว
- เมืองฟ้าแดดสงยาง
- วัดกลาง
- วัดป่าพุทธบุตร
- วัดป่าพุทธมงคล
- วัดป่ามัชฌิมวาส
- วัดพุทธนิมิตร (วัดภูค่าว)
- วัดโพธิ์ชัยเสมาราม (วัดบ้านก้อม)
- วัดเวฬุวัน
- วัดศรีบุญเรือง หรือ วัดเหนือ
- วัดสักกะวัน
- วัดสิมนาโก
- วัดอุดมประชาราษฎร์
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- เกาะมหาราช
- เขื่อนลำปาว
- สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน)
- สวนไดโนเสาร์
- หาดดอกเกด
- อ่างเก็บน้ำหนองเลิงเปือย
- อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ
- อ่างเลิงซิว
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาค้อ
- พระธาตุโนนสาวเอ้
- พระบรมธาตุเจดีย์ฐิตสึลมมหาเถรานุสรณ์
- เมืองฟ้าแดดสงยาง (พระพุทธรูป)
- วัดปรางค์กู่เทพอินทร์แปลงฆ้องชัย
- วัดป่าสามัคคีธรรม
- วัดพุทธวาส
- ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโพน
- ศูนย์หัตถกรรมผู้ไทยหนองห้าง
- หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่งโฮมสเตย์
- หมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแพรวาบ้านโพน
- หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง
- โฮมสเตย์ชุมชนชาวผู้ไท (หนองห้างโฮมสเตย์)
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- สะพานเทพสุดา
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น