ขนบธรรมเนียมประเพณี
- ศาลเจ้าแม่ทับทิม
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำชาละวัน
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น