โบราณสถาน
- เตาเผาโบราณเวียงบัว
- โบราณสถานบ้านร่องไฮ
- โบราณสถานเวียงลอ
- พระตำหนักกว๊านพะเยา
- พระตำหนักพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- วัดติโลกอาราม (โบราณสถานในกว๊านพะเยา)
- วัดท่าฟ้าใต้
- วัดนันตาราม
- วัดพระธาตุขิงแกง
- วัดพระธาตุจอมทอง
- วัดพระธาตุจอมศีล
- วัดพระธาตุดอยคำ
- วัดพระธาตุดอยจุก
- วัดพระธาตุปูปอ
- วัดพระธาตุภูขวาง
- วัดพระธาตุสบแวน
- วัดพระธาตุสบแวน (สินค้าวัฒนธรรมไทลื้อ)
- วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล
- วัดพระนั่งดิน
- วัดลี (พระพุทธลี)
- วัดศรีโคมคำ
- วัดศรีจอมเรือง
- วัดศรีสุพรรณ
- วัดศรีอุโมงค์คำ
- วัดแสนเมืองมา
- วัดหลวง
- วัดอนาลโยทิพยาราม
- อนุสรณ์ผู้เสียสละพลเรือนทหารตำรวจ 2324
- อนุสาวรีย์กัปตันเยนเซ่น
- อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำผาแดง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน
- บ่อสิบสอง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- เฮือนไตลื้อ นางแสงดา สมฤทธิ์
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- Siam mountain pony
- ข่วงนกยูง
- บ้านแกะนักขนาด
- ภูกลองฮิลล์
- ม่อนทานตะวัน
- หาดมังกร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- วัดห้วยผาเกี๋ยง (ผาธรรมนิมิต)
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น