แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- คุ้มขุนแผน
- เจดีย์พระศรีสุริโยทัย
- เจดีย์ภูเขาทอง
- โบราณสถานวัดนางกุย
- โบสถ์เซนต์ยอเซฟ
- ป้อมเพชร
- พระตำหนักพระจันทร์ลอย
- พระที่นั่งพิมานรัตยา
- พระที่นั่งเพนียดและหมู่บ้านช้างเพนียดหลวง
- พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง
- พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- พระราชวังบางปะอิน
- พระราชวังโบราณ
- พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย
- พิพิธภัณฑ์เรือไทย
- พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม
- พุทธอุทยานมหาราช
- วังช้างอยุธยาแลเพนียด
- วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
- วัดกุฎีดาว
- วัดช้างใหญ่
- วัดไชยวัฒนาราม
- วัดตูม
- วัดท่าการ้อง
- วัดธรรมิกราช
- วัดนครหลวง
- วัดนิเวศธรรมประวัติ
- วัดพนัญเชิงวรวิหาร
- วัดพระขาว
- วัดพระญาติการาม
- วัดพระราม (อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา)
- วัดพระศรีสรรเพชญ์
- วัดพุทไธศวรรย์
- วัดภูเขาทอง
- วัดมหาธาตุ
- วัดมเหยงค์
- วัดแม่นางปลื้ม
- วัดราชบูรณะ
- วัดลาดระโหง
- วัดโลกยสุธา
- วัดสมณโกฏฐาราม
- วัดสะตือ
- วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร
- วัดเสนาสนาราม
- วัดหน้าพระเมรุ
- วัดใหญ่ชัยมงคล (วัดป่าแก้ว)
- วัดใหม่ชุมพล
- วิหารพระมงคลบพิตร
- ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
- สวนศรีสุริโยทัย
- หมู่บ้านญี่ปุ่น
- หมู่บ้านโปรตุเกส
- อนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์
- อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี
- อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- ตลาดโก้งโค้ง
- ตลาดน้ำอโยธา
- ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว (ศาลากลางเก่า)
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- คลองรางจรเข้โฮมสเตย์ (แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองรางจรเข้)
- มัสยิดกุฎีช่อฟ้า
- มัสยิดตะเกี่ยโยคิณราชมิสจินจาสยาม
- วัดไก่เตียพฤฒาราม
- วัดบางกะจะ
- วัดรัตนชัย
- ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด
- ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
- หมู่บ้านอรัญญิก
- โฮมสเตย์เกาะเกิด บ้านแก้วในสวน
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- ศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สถาบันอยุธยาศึกษา
- ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
- หมู่บ้านฮอลันดา
 แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น