ขนบธรรมเนียมประเพณี
- หมู่บ้านญี่ปุ่น
- หมู่บ้านโปรตุเกส
โบราณสถาน
- คุ้มขุนแผน
- เจดีย์พระศรีสุริโยทัย
- เจดีย์ภูเขาทอง
- โบราณสถานวัดนางกุย
- โบสถ์เซนต์ยอเซฟ
- พระตำหนักพระจันทร์ลอย
- พระที่นั่งพิมานรัตยา
- พระที่นั่งเพนียดและหมู่บ้านช้างเพนียดหลวง
- พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง
- พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- พระราชวังบางปะอิน
- พระราชวังโบราณ
- พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย
- พิพิธภัณฑ์เรือไทย
- พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม
- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
- วังช้างอยุธยาแลเพนียด
- วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
- วัดกุฎีดาว
- วัดช้างใหญ่
- วัดไชยวัฒนาราม
- วัดตูม
- วัดท่าการ้อง
- วัดธรรมิกราช
- วัดนครหลวง
- วัดนิเวศธรรมประวัติ
- วัดพนัญเชิงวรวิหาร
- วัดพระขาว
- วัดพระญาติการาม
- วัดพระราม (อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุทธยา)
- วัดพระศรีสรรเพชญ์
- วัดพุทไธศวรรย์
- วัดภูเขาทอง
- วัดมหาธาตุ
- วัดมเหยงค์
- วัดแม่นางปลื้ม
- วัดราชบูรณะ
- วัดลาดระโหง
- วัดโลกยสุธา
- วัดสมณโกฏฐาราม
- วัดสะตือ
- วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร
- วัดเสนาสนาราม
- วัดหน้าพระเมรุ
- วัดใหญ่ชัยมงคล(วัดป่าแก้ว)
- วัดใหม่ชุมพล
- วิหารพระมงคลบพิตร
- อนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์
ว่าง
- อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
แหล่งนันทนาการ
- สวนศรีสุริโยทัย
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- ป้อมเพชร
- พุทธอุทยานมหาราช
- อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- ตลาดน้ำอโยธา
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- มัสยิดกุฎีช่อฟ้า
- มัสยิดตะเกี่ยโยคิณราชมิสจินจาสยาม
- วัดไก่เตียพฤฒาราม
- วัดบางกะจะ
- วัดรัตนชัย
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- หมู่บ้านฮอลันดา
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น