แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด
- หาดแฆแฆ
- หาดตะโละสะมีแล
- หาดปะนาเระ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- พระบรมรูปราชานุสาวรีย์ ร.5
- วัดมุจลินทวาปีวิหาร (หลวงพ่อดำ)
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- หอนาฬิกา 3 วัฒนธรรม
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น