ว่าง
- บ่อน้ำฮังตูเวาะห์ (แม่ทัพมะละกา)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- กุโบร์โต๊ะปาไซ
- กูโบดาโต๊ะปันยัง (สุสานดาโต๊ะ)
- พระบรมรูปราชานุสาวรีย์ ร.5
- มัสยิดกรือเซะ
- มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี
- มัสยิดตันหยง (อาโห)
- มัสยิดโบราณนัจมุดดิน
- มัสยิดรายา สายบุรี
- วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม
- วัดทรายขาว
- วัดมุจลินทวาปีวิหาร (หลวงพ่อดำ)
- ศาลหลักเมือง
- สุสานพญาอินทิรา
- สุสานราชินีสามพี่น้อง (รายาฮีเยา)
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- สวนเจ้าทะเล
- สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ปัตตานี
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ชุมชนท่องเที่ยวทรายขาว
- ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือศาลเจ้าเล่งจูเกียง
- หมู่บ้านทำเรือกอและ (บ้านปะเสยะวอ)
- หอนาฬิกา 3 วัฒนธรรม
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น