ขนบธรรมเนียมประเพณี
- ศาลพระหลักเมืองบุรีรัมย์
แหล่งนันทนาการ
- ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้
แหล่งในอุทยาน
- คลองละลม
แหล่งเรียนรู้
- ปรางค์กู่สวนแตง
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น