แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- วัดเจติยาคีรีวิหาร
- วัดโพธาราม
- วัดสว่างอารมณ์
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- ตลาดไทยลาว
- อ่างกะซะ
- อ่างหนองเลิง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- วัดไตรภูมิ
- วัดอาฮงศิลาวาส
- ศาลเจ้าแม่สองนาง
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- หลวงพ่อพระเจ้าแสนสามหมื่น (วัดสังขลิการาม)
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น