โบราณสถาน
- วัดสว่างอารมณ์
ศิลปกรรม
- วัดโพธาราม
แหล่งอารยธรรม
- ศาลเจ้าแม่สองนาง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- อุทยานกุดซาง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน
- ภูสิงห์
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- ถ้ำเต่า - แก่งหินท่าลี่
- น้ำตกหลี่ผี
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- อ่างกะซะ
- อ่างหนองเลิง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- วัดไตรภูมิ
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- หลวงพ่อพระเจ้าแสนสามหมื่น (วัดสังขลิการาม)
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น