ว่าง
- ดอยขุนสถาน
- ดอยดงหญ้าหวาย (อุทยานแห่งชาติดอยภูคา)
- ดอยวาว
- ต้นชมพูภูคา
- ต้นดิกเดียม
- น้ำตกศิลาเพชร
- บ่อเกลือสินเธาว์
- ภูผาหินฆ้อง
- สุสานหอย 218 ล้านปี (อุทยานแห่งชาติดอยภูคา)
- อุทยานวังมัจฉาท่าวังผาเฉลิมพระเกียรติ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- ดอยขุนลาน
- ดอยภูคา (อุทยานแห่งชาติดอยภูคา)
- ดอยภูแว (อุทยานแห่งชาติดอยภูคา)
- ดอยเสมอดาว
- ป่าชุมชนศิลาแลง
- ผาชู้
- ลำน้ำว้า (ล่องแก่ง)
- วนอุทยานถ้ำผาตูบ
- เส้นทางศึกษาธรรมชาติ (อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน)
- อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
- อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
- อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
- อุทยานแห่งชาติแม่จริม
- อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง
- แก่งสะม้าเก้าบั้ง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำบ่อทิพย์
- ถ้ำผาฆ้อง
- ถ้ำผาผึ้ง
- ถ้ำผาหลัก
- ถ้ำหลวงสะเกิน (อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน
- คอกเสือ (อุทยานแห่งชาติศรีน่าน)
- เสาดินนาน้อย
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตก (อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน)
- น้ำตกตาดม่าน
- น้ำตกตาดหลวง (อุทยานแห่งชาติดอยภูคา)
- น้ำตกภูฟ้า
- น้ำตกแม่จริม
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนำพุร้อน
- บ่อน้ำร้อนโป่งกิ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯน่าน
- อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น (โครงการพระราชดำริ)
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- พระธาตุจอมทอง
- พิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้ง ฐานห้วยโก๋น
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
- ภูพยัคฆ์
- รอยพระบาทบ้านดอนสบเปือ
- วัดต้นแหลง
- วัดบ้านดอนมูล
- วัดบุญยืน
- วัดปรางค์
- วัดโป่งคำ
- วัดผาสิงห์
- วัดพญาวัด
- วัดพระธาตุเขาน้อย
- วัดพระธาตุจอมนาง
- วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
- วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
- วัดพระธาตุเบ็งสกัด
- วัดภูมินทร์
- วัดม่วงตึ้ด
- วัดมิ่งเมือง
- วัดสวนตาล
- วัดหนองแดง
- วัดหนองบัว (จิตรกรรมฝาผนัง)
- แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- กาดน่าน
- ถนนลอยฟ้า
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านหล่ายทุ่ง
- กลุ่มทอผ้าบ้านไผ่งาม
- ตลาดการค้าชายแดนห้วยโก๋น
- วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม
- เสาหลักเมืองน่าน (วัดมิ่งเมือง)
- หมู่บ้านประมงปากนาย
- หอศิลป์ริมน่าน
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น