แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
- พลับพลาที่ประทับท่าพระยาสาย
- พุทธอุทยานวัดเขากง
- มัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส/ มัสยิดกลางนราธิวาส (ใหม่)
- มัสยิดยุมอียะห์
- มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น (มัสยิดสามร้อยปี)
- วัดชลธาราสิงเห (วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย)
- วัดเชิงเขา
- วิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพและศาลหลักเมือง
- ศาลาทรงงานบึงบัวบากง
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- ด่านสุไหงโก-ลก
- ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร
- สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
- สวนสาธารณะหาดเสด็จ
- เหมืองทองโต๊ะโม๊ะ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ด่านตากใบ
- ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ
- หมู่บ้านทอน
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษทักษิณราชนิเวศ
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น