ขนบธรรมเนียมประเพณี
- ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ
- หมู่บ้านทอน
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น