โบราณสถาน
- บ้านคำเที่ยง (พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยง)
- บ้านบางยี่ขัน
- โบสถ์กาลหว่าร์
- โบสถ์คอนเซ็ปชัญ
- โบสถ์ซางตาครู้ซ
- ป้อมป้องปัจจามิตร
- ป้อมพระสุเมรุ
- ป้อมมหากาฬ
- พระที่นั่งวิมานเมฆและพิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง
- พระที่นั่งอนันตสมาคม
- พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท
- พระบรมมหาราชวัง
- พระบรมราชานุสาวรีย์พระสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พระบรมราชานุสาวรีย์พระสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- พระบรมรูปทรงม้า
- พระราชวังดุสิต
- พระราชวังเดิม (พระราชวังกรุงธนบุรี)
- พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้า (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร)
- พระราชวังพญาไท
- พิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพพระที่นั่งอภิเศกดุสิต
- มัสยิดจักรพงษ์
- มัสยิดบ้านตึกดิน
- วังตรอกสาเก
- วังเทวะเวสม์
- วังบางขุนพรหม
- วังลดาวัลย์
- วังสรรพศาสตร์ศุภกิจ
- วัดกัลยาณมิตร
- วัดคูหาสวรรค์
- วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร (วัดสามปลื้ม)
- วัดจันทารามวรวิหาร
- วัดแจงร้อน
- วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
- วัดช่องนนทรี
- วัดซางตาครู้ส (กุฎีจีน)
- วัดทองนพคุณ
- วัดเทพธิดาราม วรวิหาร
- วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
- วัดนรนาถสุนทริการาม
- วัดนวลนรดิศวรวิหาร
- วัดนางนองวรวิหาร
- วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
- วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
- วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร (วัดลิงขบ)
- วัดบางกระดี่
- วัดบึงทองหลาง
- วัดบุรณศิริมาตยาราม (วัดศิริอำมาตย์)
- วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
- วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร
- วัดปากน้ำภาษีเจริญ
- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
- วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร
- วัดพระศรีมหาอุมาเทวี
- วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
- วัดพิชยญาติการาม
- วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
- วัดมหาบุศย์
- วัดมหาพฤฒาราม
- วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)
- วัดยานนาวา
- วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
- วัดรัชฎาธิฐาน ราชวรวิหาร ( วัดเงิน )
- วัดราชนัดดาราม วรวิหาร
- วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
- วัดราชบูรณะ
- วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
- วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
- วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)
- วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
- วัดสุวรรณาราม
- วัดหงส์รัตนาราม
- วัดหนังราชวรวิหาร
- วัดอนงคาราม วรวิหาร
- วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
- สนามหลวง (ทุ่งพระเมรุ)
- อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
- อนุสาวรีย์ทหารอาสา
- อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ
พิพิธภัณฑ์
- พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
อนุสรณ์สถาน
- ปฐมพระบรมราชานุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า)
- พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)
- วงเวียนใหญ่
อื่นๆ
- พิพิธภัณฑ์จอมพลป.พิบูลย์สงคราม-ปกรณ์อังศุสิงห์
- พิพิธภัณฑ์ช้างต้น
- พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
- พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ
- พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี
- วังปารุสกวัน
- วังสวนผักกาด
- อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ขนบธรรมเนียมประเพณี
- ชุมชนมอญบ้านบางกระดี่
- เทวาลัยท้าวมหาพรหม (โรงแรมเอราวัณ)
- บ้านจักรยาน
- พระตำหนักพระแม่กวนอิมโชคชัย 4
- มัสยิดกมาลุลอิสลาม (สุเหร่าทรายกองดิน)
- มัสยิดมูฮายีรีน
- มัสยิดฮารูณ
- วัดกก
- วัดกระทุ่มเสือปลา
- วัดกันมาตุยาราม
- วัดกำแพง
- วัดเครือวัลย์วรวิหาร
- วัดจรรยาวาส
- วัดจันทร์ประดิษฐาราม
- วัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)
- วัดชิโนรสารามวรวิหาร
- วัดไชยฉิมพลี
- วัดตรีทศเทพ
- วัดตะล่อม
- วัดทองธรรมชาติ
- วัดทองศาลางาม
- วัดทองสัมฤทธิ์
- วัดท่าพระ
- วัดทิพพาวาส
- วัดเทพลีลา
- วัดไทร
- วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร
- วัดบางโคล่นอก
- วัดบางนานอก
- วัดบางนาใน
- วัดบางบอน
- วัดบางเพ็งใต้
- วัดบำเพ็ญจีนพรต
- วัดบำเพ็ญเหนือ
- วัดปทีปพลีผล
- วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
- วัดปรก
- วัดประดู่ฉิมพลี
- วัดปรินายก
- วัดแป้นทองโสภาราม
- วัดผ่องพลอยวิทยาราม
- วัดไผ่เงินโชตนาราม
- วัดไผ่ตัน
- วัดพระไกรสีห์ (วัดน้อย)
- วัดพระยาสุเรนทร์
- วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
- วัดมกุฏกษัตริยาราม
- วัดม่วง
- วัดแม่พระฟาติมา วัดคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
- วัดโมลีโลกยาราม
- วัดราชสิงขร
- วัดราชสิทธาราม
- วัดราษฎร์บำรุง
- วัดลาดกระบัง
- วัดลาดปลาเค้า
- วัดลาดพร้าว
- วัดลานบุญ
- วัดลำกระดาน
- วัดโลกานุเคราะห์
- วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร (วัดทุ่ง)
- วัดวิษณุ
- วัดศรีกุเรชา
- วัดศรีบุญเรือง
- วัดศรีเอี่ยม
- วัดศาลาแดง
- วัดเศวตฉัตรวรวิหาร
- วัดสังข์กระจาย
- วัดสังเวชวิศยาราม
- วัดสัมมาชัญญาวาส
- วัดสาครสุ่นประชาสรรค์
- วัดสามพระยา
- วัดสิริกมลาวาส
- วัดสุวรรณประสิทธิ์
- วัดแสนสุข
- วัดหัวกระบือ
- วัดใหม่พิเรนทร์
- วัดใหม่ลำนกแขวก
- วัดใหม่อมตรส
- วัดอัปสรสวรรค์
- วัดอ่างแก้ว
- วัดอินทรวิหาร
- วัดอินทาราม
- วัดเอี่ยมวรนุช
- ศาลเจ้าเจียวตี่เหล่าเอี๊ย
- ศาลเจ้าบ้านหม้อ
- ศาลเจ้าพ่อเขาตก
- ศาลเจ้าพ่อหนู
- ศาลเจ้าแม่กวนอิม
- ศาลเจ้าแม่ทับทิม
- ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ
- ศาลเจ้าอาเนี้ยเก็ง
- ศาลหลักเมือง พระนคร
- อุทกทาน
โบราณสถาน
- วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
- วัดราชาธิวาส
- วัดอมรินทราราม
- สุสานแต้จิ๋ว
วิถีชีวิต
- พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
วิถีชีวิตความเป็นอยู่
- คลองบางขุนเทียน (ล่องชมป่าชายเลน)
- ตลาดหัวตะเข้
โบราณสถาน
- บ้านพิพิธภัณฑ์
- พิพิธภัณฑ์ มิวเซียม สยาม
- พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย
- สถานีรถไฟหัวลำโพง
ว่าง
- สนามมวยเวทีลุมพินี
- สวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา)
- องค์การสวนสัตว์
ศิลปกรรม
- พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
- พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาบางกอกดอลล์
- อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา
แหล่งนันทนาการ
- ซาฟารีเวิลด์
- ตลาดนัดจตุจักร
- ตลาดน้ำขวัญ-เรียม
- ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
- ตลาดน้ำตลิ่งชัน
- ตลาดโบ๊เบ๊
- ตึกใบหยก 2
- ถนนข้าวสาร
- ถนนเยาวราช (ไชน่าทาวน์)
- ถนนอุทยาน(ถนนอักษะ)
- บึงสำราญ
- ปากคลองตลาด
- พระที่นั่งและสวนสาธารณะสันติไชยปราการ
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
- พิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์ (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบึงกุ่ม)
- มารีนปาร์ค
- ร็อคโดเมนไคล์มบิ้งยิม
- ราชมังคลากีฬาสถาน
- โรงละครแห่งชาติ
- ศาลาเฉลิมกรุง
- ศูนย์การค้าดิโอลด์สยามพลาซ่า
- ศูนย์สังคีตศิลป์
- สนามเด็กเล่นฟันเนเรี่ยม
- สนามมวยราชดำเนิน
- สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ
- สยามโอเชี่ยนเวิลด์
- สวนจตุจักร
- สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
- สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 มีนบุรี
- สวนทวีวนารมย์และตลาดธนบุรี
- สวนธนบุรีรมย์
- สวนนกโรงกลั่นบางจาก
- สวนน้ำลีโอแลนด์
- สวนเบญจกิติ
- สวนรมณีนาถ
- สวนลุมพินี
- สวนสนุกเพลย์ไทม์
- สวนสนุกวันเดอร์แลนด์
- สวนสยาม
- สวนสราญรมย์
- สวนสันติภาพ
- สวนสาธารณะวังทอง
- สวนเสรีไทย
- สวนหลวง ร.9
- สะพานกรุงธน
- สะพานพระราม 7
- สะพานพระราม 9
- สะพานภูมิพล 1
- สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
- สะพานอรุณอมรินทร์
- หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- อาร์ท อิน พาราไดซ์ (กรุงเทพ)
- อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- อุทยานเบญจสิริ
- อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ
- เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์
แหล่งเรียนรู้
- คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
- คิดส์ซาเนีย
- ชุมชนแสนตอ
- ตลาดน้ำวัดไทร
- ตลาดน้ำวัดนิมมานรดี
- ท้องฟ้าจำลอง
- ไทยแลนด์บุ๊คทาวเวอร์
- บางกอกฟาร์ม
- บ้านซอยสวนพลู
- บ้านหนังสือวัดดอน
- โบสถ์เซนต์หลุยส์
- พระตำหนักพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
- พิพิธภัณฑ์กรุงเทพประกันภัย
- พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ
- พิพิธภัณฑ์จักรเย็บผ้า
- พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน
- พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรี
- พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน
- พิพิธภัณฑ์พระกำนันชูชาติ
- พิพิธภัณฑ์โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
- พิพิธภัณฑ์และหอสมุด สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
- พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
- พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส
- พิพิธภัณฑ์แสดงว่าวไทย
- วัดมหรรณพาราม (โรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรกของไทย)
- ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์)
- ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค)
- สภากาชาดไทย
- หอเกียรภูมิรถไฟ
- อาคารวรรณสรณ์
- อุทยานการเรียนรู้ ที เค ปาร์ค (Thai Knowledge Park)
- อุทยานแมวไทยตา 2 สี
อื่นๆ
- ตลาดซอยละลายทรัพย์
- ตลาดนัดตะวันนา
- ตลาดนัดวังหลัง
- ตลาดนัดสะพานพุทธ
- ตลาดนางเลิ้ง
- ตลาดน้ำวัดสะพาน
- ตลาดประตูน้ำ
- บ้านศิลปิน คลองบางหลวง
- พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำ
- พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
- พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ
- พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
- พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพฯ
- พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- พิพิธภัณฑ์ผีเสื้อและฟอสซิล (พิพิธภัณฑ์แมลง โรงเรียนเซนต์คาเบลียน)
- พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธรกรุงเทพฯ
- พิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่ง
- พิพิธภัณฑ์เรือจิ๋วและอู่เรือจิ๋ว
- พิพิธภัณฑ์แร่และหิน
- พิพิธภัณฑ์สินค้าปลอม
- พิพิธภัณฑ์หินแปลก
- พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ กรุงเทพฯ
- โฟลว์ เฮาส์ แบงค์ค็อก (Flow House Bangkok)
- รัชดาไนท์บาซ่าร์
- วัดจีจินเกาะ
- วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์
- วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
- ศาลเจ้าพ่อเสือ
- ศาลเจ้าพ่อหอกลอง
- ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ
- สยามพารากอน
- สะพานพระราม 8
- เสถียรธรรมสถาน
- เสาชิงช้า
- เสือป่าพลาซ่า
- หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (มาบุญครอง)
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น