ว่าง
- จุดชมวิวสุดแผ่นดิน (อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม)
- ทุ่งดอกกระเจียวหรือทุ่งบัวสวรรค์ (อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม)
- ทุ่งบัวสวรรค์ (อุทยานแห่งชาติไทรทอง)
- บึงแวง
- ผาเกิ้ง
- สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว
- หาดน้ำพรม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง
- เขาหินโยก (วัดเขาหินโยก)
- น้ำผุดนาเลา (น้ำพุ)
- บึงละหาน
- ป่าปรงพันปี (อุทยานแห่งชาติภูแลนคา)
- ภูผาจิต หรือ ภูด่านอีป้อง (อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว)
- สวนสนภูกุ่มข้าว
- อุทยานแห่งชาติตาดโตน
- อุทยานแห่งชาติไทรทอง
- อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
- อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน
- ป่าหินงามจันทร์แดง (อุทยานแห่งชาติภูแลนคา)
- มอหินขาว
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกตาดโตน (อุทยานแห่งชาติตาดโตน)
- น้ำตกตาดฟ้า (อุทยานแห่งชาติตาดโตน)
- น้ำตกเทพพนา (อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม)
- น้ำตกร้อยรู
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น