ว่าง
- สวนสนภูกุ่มข้าว
แหล่งนันทนาการ
- สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว
แหล่งในอุทยาน
- 0
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง
- ทุ่งบัวสวรรค์ (อุทยานแห่งชาติไทรทอง)
- น้ำตกตาดโตน (อุทยานแห่งชาติตาดโตน)
- น้ำตกตาดฟ้า (อุทยานแห่งชาติตาดโตน)
- น้ำผุดนาเลา (น้ำพุ)
- บึงละหาน
- บึงแวง
- ป่าปรงพันปี (อุทยานแห่งชาติภูแลนคา)
- ป่าหินงามจันทร์แดง (อุทยานแห่งชาติภูแลนคา)
- ผาเกิ้ง
- หาดน้ำพรม
- อุทยานแห่งชาติตาดโตน
- อุทยานแห่งชาติไทรทอง
- อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว (ภูผาจิตภูด่านอีป้อง)
- อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม (จุดชมวิวสุดแผ่นดิน )
- อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม (น้ำตกเทพพนา)
- อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม(ทุ่งดอกกระเจียวหรือทุ่งบัวสวรรค์ )
- อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
- อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เขาหินโยก (วัดเขาหินโยก)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกร้อยรู
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- กู่แดง
- ใบเสมาบ้านกุดโง้ง
- ปรางค์กู่
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- บึงหนองบัวระเหว
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ผ้าไหมบ้านเขว้า
- วัดเขาตาเงาะอุดมพร
- วัดพระพุทธบาทภูแฝด
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น