ขนบธรรมเนียมประเพณี
- กลุ่มทอผ้าบ้านเนินขาม
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชัยนาทเซรามิค
- กลุ่มแม่บ้านแชมพูสมุนไพรบ้านท่าทราย
โบราณสถาน
- วัดไกลกังวล(เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม)
- วัดดอนตูมกมลาวาส
- วัดโตนดหลาย
- วัดทรงเสวย
- วัดท่านจั่น
- วัดธรรมามูลวรวิหาร
- วัดบ่อแร่
- วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี (เขาพลอง)
- วัดปทุมธาราม (หนองบัว)
- วัดปากคลองมะขามเฒ่า (วัดหลวงปู่ศุข)
- วัดป่าเจ้าพระยา (โคกขาม)
- วัดพระแก้ว
- วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
- วัดพระยาตาก
- วัดพระยาแพรก
- วัดพาณิชวนาราม (วัดป่า)
- วัดพิชัยนาวาส (วัดบ้านเชี่ยน)
- วัดมหาธาตุ
- วัดสิงห์สถิตย์
- วัดสุวรรณโคตรมาราม (คลองมอญ)
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น